Informacija paramos gavėjams


Banner_UsefulLinks_01Fondo tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) 1,5 dydžio per mėnesį, su galimomis išimtimis (žr. Įsakymas Dėl Europos Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo. Įsakymas paskelbtas TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10644).

Asmuo, norintis gauti paramą maisto produktais, užpildo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą nustatytos formos prašymą paramai gauti, kuriame nurodo duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją ir pateikia savivaldybės administracijos seniūnijos atsakingam darbuotojui.

Prašymo forma  (WORD formatu)

Paramos maisto produktais prašymų priėmimą, gavėjų sąrašų sudarymą bei maisto produktų dalijimą vykdo rajonų savivaldybių administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai.